صفحه ۲۸۱

(خدای عزوجل در قرآن در آنجا که تقسیم بندی سهام ورثه را کرده [و سهم پسر و دختر را مشخص نموده ] و فرائض و میراث را تشریع نموده است، بهره و سهم مردان و زنان را به گونه ای بیان کرده که بهانه های اهل باطل و دروغگو را برطرف کرده است.)

"ما أزاح" مفعول "بین" است؛ یعنی: خدای متعال با این آیات خود در قرآن که سهم دختر و پسر را در ارث مشخص و قانون ارث را بیان کرده است، بهانه ها و علت تراشی های شما را زایل و توجیه شما را باطل کرده است؛ زیرا این آیات به خوبی دروغ بودن حدیث شما را ظاهر می‎سازد.

(و أزال التظنی و الشبهات فی الغابرین )
(و گمانها و شبهات را برای آیندگان زایل و برطرف ساخته است.)

بعضی ها ممکن است گمان کنند که این حدیث منسوب به پیامبر(ص) درست است و پیش خود بگویند مگر می‎شود ابوبکر دروغ بگوید؛ ولی قرآن این گمانها را از بین می‎برد.

"تظنی" یعنی: ظن و گمان، و با "تظنن" به یک معناست؛ "تظنن" مضاعف است، و چون در کلام عرب مضاعف ثلاثی مزید به صورت ناقص نیز می‎آید در اینجا به "تظنی" تبدیل شده است؛ مثل: "تقضی" که "تقضض" بوده و ضاد آن بدل به یاء شده است.الصحاح ‏2417/6.

"و أزال التظنی و الشبهات": و این آیات قرآن گمانها و شبهات را برطرف ساخته "فی الغابرین": برای آیندگان. یعنی: اگر کسانی در آینده

ناوبری کتاب