صفحه ۲۷۴

خلاصه ابوبکر می‎گوید: چون من ولی امر هستم و پیامبر(ص) فرموده تشخیص این که اموال من پس از من به چه مصرفی برسد با نظر ولی امر پس از من است، من هم درآمد فدک را برای تهیه سلاح و ادوات و تجهیزات لشکر می‎خواهم تا مسلمانها به وسیله آن از اسلام دفاع کنند!

"یقاتل بها المسلمون و یجاهدون الکفار و یجالدون المردة الفجار": (تا مسلمانها به وسیله آن بتوانند جنگ کنند و با کفار به جهاد برخیزند و با متجاوزان و شورشگران برخورد نظامی کنند.)

"مردة" جمع "مارد" است، به معنای سرکش و متجاوز؛ و "یجالدون" از "جالد، یجالد" مثل "ضارب، یضارب" است، هم از جهت وزن و هم از جهت معنا.

در حقیقت ابوبکر برای کار ناصحیح خود یک توجیه عوام پسند بیان کرد که سر و صورت دینی داشته باشد.

"و ذلک باجماع من المسلمین": (و این کاری که من کردم بر اساس نظر و اجماع مسلمین است.)

بسا این اجماع هم نظیر اجماعی بوده که محور خلافت ابوبکر است؛ اجماعی که ابوبکر را انتخاب کردند تنها پنج نفر بودند.به نظر شهید آیت الله صدر در کتاب "فدک فی التاریخ"، صفحه 63، اساس کار سقیفه حزب سه نفره ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح بود که برای قبضه کردن حکومت با هم متحد شدند و جبهه واحدی تشکیل دادند؛ و در صفحه 58 یادآور شده است که این حزب سه نفری کارها را این چنین بین خود تقسیم کردند: "ابوبکر متصدی رهبری و خلافت؛ عمر مسئول قوه قضایی؛ و ابوعبیده مسئول امور مالی...".

ناوبری کتاب