صفحه ۲۷۱

یعنی: اگر من فدک را از تو گرفتم به خاطر این بود که پیامبر(ص) فرموده: "ما طایفه انبیاء هیچ چیز از خود به ارث نمی گذاریم و آنچه از ما باقی می‎ماند صدقه است."

در حالی که این حدیث را فقط ابوبکر نقل کرده و به دروغ به پیامبر(ص) نسبت داده است. دار و دسته ابوبکر اساس کارشان همین بود که کارشان را به پیامبر خدا(ص) نسبت دهند؛ زیرا خودشان چندان پایگاهی بین مردم نداشتند و از طرفی پیامبر(ص) نیز از دنیا رحلت کرده بود و طبعا دروغ اینها تکذیب نمی شد؛ و آنانی هم که با پیامبر(ص) ارتباط قوی داشتند و سالها با او بوده اند نظیر علی (ع) و فاطمه (س) و اهل بیت آنان (ع) و خواص صحابه، همگی منزوی و خانه نشین بودند و قدرت تکذیب نسبت های ناروا و اظهار حق را نداشتند. در چنین شرایطی بود که نسبت دادنهای دروغ و جعلی به پیامبراکرم (ص) شروع شد و مردم را نیز به این شکل قانع کردند.

ابوبکر در ادامه می‎گوید:

"و ان الرائد لا یکذب اهله": (و همانا جلودار و پیش قراول به اهل خود دروغ نمی گوید.)

"رائد" به کسی می‎گفتند که به عنوان راهنما و پیش قراول لشکر می‎فرستادند (بلدچی) و او جلوتر می‎رفت تا جاده را بشناسد و ببیند مثلا کجا آب است، یا کجا منزل است؛ و این جمله: "و ان الرائد لایکذب أهله" مثلی معروف است که عربها در این گونه موارد به کار می‎برند. حالا ابوبکر خودش را پیش قراول می‎داند، از باب این که خودش را خلیفه

ناوبری کتاب