صفحه ۲۶۷

ابوبکر می‎خواهد بگوید ای دختر پیامبر، تو هم باید مثل پدرت رئوف و مهربان باشی و با ما با عاطفه برخورد کنی. او می‎خواست با این کلمات، حضرت زهرا(س) را خلع سلاح کرده و جو اجتماع مسجد را به نفع خودش تغییر دهد.

"ان عزوناه وجدناه أباک دون النساء": (اگر بخواهیم نسب او را جستجو کنیم درمی یابیم که او پدر توست نه [پدر] زنهای دیگر.)

این جمله اشاره است به کلام حضرت که در ابتدای خطابه فرمود: "اگر نسب پیامبر(ص) را جستجو کنید، می‎فهمید که او پدر من است نه پدر زنهای دیگر...". اینجا ابوبکر سخن آن حضرت را تصدیق می‎کند که آری ما می‎دانیم پیامبر(ص) پدر توست نه پدر زنان دیگر.

"و أخا الفک دون الاخلاء": (و پیامبر برادر همدم و مونس تو بود نه [برادر] سایر دوستان.)

"أخلاء" جمع "خلیل" است، یعنی: دوست؛ "الف" یعنی: مونس و همدم؛ و منظور از مونس، حضرت علی (ع) است. در اینجا هم ابوبکر سخن حضرت فاطمه (س) را در ابتدای خطبه راجع به برادری حضرت علی (ع) با پیامبراکرم (ص) تصدیق می‎کند.

"آثره علی کل حمیم": (پیامبر(ص) شوهر و مونس تو را بر همه قوم و خویش ها مقدم داشت.)

"حمیم" یعنی: خویشان نزدیک انسان.

"و ساعده فی کل امر جسیم": (و پیامبر(ص) شوهر تو را در هر کار بزرگی کمک و یاری کرد.)

ناوبری کتاب