صفحه ۲۶۶

زندگی دنیا هستید و نسبت به ارزشهای اسلام و سفارشهای پیامبر(ص) بی تفاوت شده اید، مجبورید با ابوبکر و حکومت غصب بسازید؛ ولی این خطابه را من از آن رو ایراد کردم که درد دل و سوز قلب خودم را بیان و نیز با شما اتمام حجت کرده باشم.

سخنان متظاهرانه ابوبکر

در اینجا ابوبکر در پاسخ حضرت زهرا(س) جملاتی را می‎گوید که ما ناچاریم برای این که ماجرا را به طور کامل نقل کرده باشیم، آنها را هم بخوانیم. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در اینجا، ابوبکر به حسب ظاهر خیلی از حضرت زهرا(س) تجلیل می‎کند و با یک سیاست خاصی می‎خواهد خود را تبرئه کرده و در عین حال جواب حضرت را بدهد؛ چون می‎داند که همه حضرت را می‎شناسند، لذا نمی گوید تو دروغ می‎گویی و این حرفها درست نیست، بلکه از راه دیگری وارد می‎شود.

"فأجابها أبوبکر عبدالله بن عثمان و قال": (سپس ابوبکر، عبدالله بن عثمان نام ابوبکر "عبدالله" و نام پدرش "عثمان" بوده است. در پاسخ حضرت زهرا(س) گفت:)

"[صدقت ] یا بنت رسول الله (ص) لقد کان أبوک بالمؤمنین عطوفا کریما، رؤوفا رحیما، و علی الکافرین عذابا ألیما، و عقابا عظیما": ([راست می‎گویی ] ای دختر پیامبر، پدرت نسبت به مؤمنان با عاطفه و کریم و بزرگوار بود، و با آنان رأفت و مهربانی داشت؛ و در مقابل کفار به منزله عذاب دردناک و عقاب بزرگی بود.)

ناوبری کتاب