صفحه ۲۵۶

(فاحتقبوها)
(پس طناب بار و جهاز آن را محکم ببندید.)

"حقب" طنابی است که از زیر شکم شتر روی بار می‎بندند تا بار شتر محکم شود؛ و "احتقبوها" یعنی: جهاز و بار شتر را ببندید، محکم کاری کنید و طناب هم روی آن ببندید؛ ولی بدانید این شتر آن طور که فکر می‎کنید بی عیب و نقص نیست.علامه مجلسی فرموده: "فاحقبوها" به صیغه باب افعال مناسب تر از "فاحتقبوها" است که به صیغه باب افتعال باشد؛ ولی آنچه نقل شده و به معنای بستن بار و جهاز است دومی است. و ضمیر "ها" یا به فدک برمی گردد و یا به خلافت، و حضرت آن را به شتری تشبیه کرده است که برای سوار شدن آماده اش می‎کنند.

(دبرة الظهر)
(در حالی که پشت این شتر مجروح است.)

یعنی: شتر خلافت آن طور هم که شما می‎خواهید به شما سواری نمی دهد.

(نقبة الخف )
(پای آن ضعیف و سست است.)

سم شتر را "خف" می‎گویند؛ و "نقب" به معنای ترک و شکاف و یا نازکی و نرمی است. وقتی سم شتر ترک خورده باشد، می‎گویند: "نقبة الخف" یعنی: سم شتر ترک خورده و یا نازک است و نمی تواند زیاد راه برود. خلاصه این فدک یا خلافت همانند شتر همواری نیست که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد و شما بتوانید به راحتی از آن بهره برداری کنید.

ناوبری کتاب