صفحه ۲۵۵

(و بثة الصدر)
(و نشان از غم و اندوه سینه ام دارد.)

یعنی: دردهای سینه و دلم را دارم برای شما می‎گویم. "بث" یعنی: غم و اندوهی که انسان نتواند آن را پنهان کند؛ در قرآن کریم هم آمده: (انما أشکوا بثی و حزنی الی الله ) سوره یوسف (12)، آیه 86. یعنی: "همانا درد دلم و حزن و اندوهم را به خدا بازگو می‎کنم."

(و تقدمة الحجة )
(و [به خاطر این است که ] با شما اتمام حجت کرده باشم.)

خلاصه با این سخنان، هم آن دردهای سینه و سوزهای درونی خودم را ظاهر کرده ام و هم با شما اتمام حجت کرده ام؛ و الامی دانم که شما افرادی نیستید که به ما کمک کنید.

ترسیم پایان توطئه

(فدونکموها)
(پس بگیرید این [فدک یا خلافت ] را.)

قبلا هم حضرت فرموده بودند که این فدک را مانند "شتر جهاز آماده و افسار کرده" بگیرید و بتازانید، آخر قیامتی هم هست؛ اینجا نیز می‎فرمایند: فدک یا خلافت را بگیرید، مال شما باشد.

ناوبری کتاب