صفحه ۲۵۲

حضرت می‎فرماید: من می‎دانم که شما به کمک ما نمی آیید و این جزء سرشت و مخلوط با ذاتتان شده است. بی اعتنایی به ارزشها و بی تفاوتی نسبت به مظالم حاکمیت جزء ذات شما شده و به شما شکل و صورت داده است؛ نه این که یک حالت و صفت عارضی باشد که امید به تغییر آن باشد.

(والغدرة التی استشعرتها قلوبکم )
(و ترک وفایی را که شعار قلب هایتان شده است.)

"غدر" به معنی ترک است؛ در قرآن کریم هم که می‎فرماید: (مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا أحصیها) سوره کهف (18)، آیه 49. یعنی: "این [نامه عمل ] چه نوشته ای است که هیچ چیز کوچک و بزرگی را جا نگذاشته است ؟" "لایغادر" به معنای "لایترک" آمده است، یعنی: هیچ چیز را ترک نکرده و همه را آورده است.

در اینجا نیز "غدرة" به معنای ترک کردن می‎باشد و در مقابل "وفاء" قرار گرفته است. "وفاء" یعنی: عمل کردن بر طبق عهد و پیمان، و در مقابل "غدر" یعنی: ترک وفای به عهد و پیمان. حضرت می‎فرمایند: من شناخت دارم به آن ترک وفا و خیانتی که شعار دلهایتان شده است.

"شعار" لباس زیر را می‎گویند، و مقابل آن "دثار" است که به لباس رو گفته می‎شود. "شعار" از ماده "شعر" (مو) است و به آن لباس زیرین انسان که به مو چسبیده است گفته می‎شود. شعار آن است که در دل انسان باشد، نه این که فقط بر زبان جاری شود؛ به عکس بسیاری از

ناوبری کتاب