صفحه ۲۵

است، هر کس او را آزار رساند مرا آزرده است و آزردن من آزردن خداست. "اللهم انها منی و أنا منها"... و "فاطمة أم أبیها" و صدها روایت دیگر که در کتابهای شیعه و سنی در ستایش های پیامبر از دخترش ذکر شده است.الغدیر، ج 7، ص 232 تا 235؛ که تمام منابع اهل سنت را آورده است.

با وجود همه ستایش ها و سفارش هایی که نسبت به فاطمه دارد، همچنان هراسناک است و هر چه بیماری اش شدیدتر می‎شود هراسش از آینده بیشتر. و در اوج اقتدار و توفیقش می‎گوید: "فتنه ها همچون پاره های شب سیاه روی می‎آورند و سر در دنبال یکدیگر فرا می‎رسند." و آغاز سربرآوردن فتنه ها و بدایت رسالت فاطمه از این نقطه است.

"علی دفن پیامبر را پایان داده است و اصحاب بزرگ نیز دفن حق او را. آنها از سقیفه و... علی از خانه خالی پیامبر به خانه فاطمه بازمی گردد، تا بیست و پنج سال سکوت و عزلت دردناک و سیاهش را آغاز کند؛ و فاطمه است که سنگینی و خشونت این ضربه های بیرحم را پیاپی بر جان ناتوانش باید تحمل کند. برای او، پدرش، تکیه گاهش و محبوبترین عزیزش رفته است؛ علی، برادرش، همسرش، دوستش و تنها خویشاوند آشنا و همدردش، غمگین و شکسته خانه نشین شده است و همچون او تنها مانده است. گویی در همین چند ساعت یکباره همه با آنها بیگانه شدند. مدینه دیگر آنها را نمی شناسد".دکتر علی شریعتی، فاطمه فاطمه است، ص 158.

مورخان دوران حیات حضرت فاطمه را پس از مرگ پدرش به کوتاهی یاد کرده اند؛ کمترین مدت را چهل شب بحار، ج 43، ص 213. و بیشترین مدت را هشت ماه الاستیعاب، ص 749. نوشته اند.

هر قولی را به صواب برگیریم، روشن است که فاطمه در این جهان دیری نپایید و اندک زیست؛ اما این حیات کوتاه تاریخ بلندی را پدید آورد، و اسلامی که می‎رفت در گورستان اشرافیت قریش و خلافت کودتایی نابود شود، با ایراد خطبه های آتشین آن حضرت دوباره همانند آغاز عصر بعثت به منصه تاریخ بازگشت. و دخت پیامبر

ناوبری کتاب