صفحه ۲۴۹

یعنی: شما اگر می‎خواستید از حق دفاع کنید، در حقیقت خود را درگیر با ابوبکر و عمر می‎کردید و در تنگنا و فشار قرار می‎گرفتید؛ ولی خود را از گرفتاری و سختی دفاع از حق نجات دادید و به زندگی خوش و راحت طلبی روی آوردید، و برای رسیدن به این خوشی و راحتی خیلی شتاب و عجله داشتید.

بازگشت به جاهلیت

(فمججتم ما وعیتم )
(و آنچه را در درون خود جای داده بودید به بیرون پرتاب کردید.)

اینها همه تشبیهاتی است که در کلام حضرت به کار رفته است. "مج" به چیزی می‎گویند که انسان پف کرده و از دهانش بیرون می‎ریزد؛ مثلا انسان دهانش را پر از آب کند و به بیرون پرتاب کند. یعنی: شما آن حقیقت ایمانی را که سرمایه معنوی شما بود و در روحتان جای داده بودید، به مجرد تغییر سیاست و پیش آمدن صحنه آزمایش و امتحان به معامله گذاشتید و پف کردید و دور انداختید و حق و دین را زیرپا گذاشتید.

(و دسعتم الذی تسوغتم )
(و چیزهای گوارایی که خورده بودید بالا آوردید.)

وقتی شتر و حیوانات نشخوار کننده چیزی را که خورده اند از حلقومشان بالا آورده و داخل دهانشان می‎آورند، این را عرب می‎گوید: "دسع". "تسوغ" نیز به چیز گوارایی می‎گویند که آن را خورده اند. این تشبیه به این معناست که شما ایمان و حقیقتی را که تحصیل کرده

ناوبری کتاب