صفحه ۲۴۶

زمانی بود که رقابت میان حزب دموکرات و حزب توده شدید بود، به کسی گفتند: تو دموکرات هستی یا توده ؟ گفت: من عیالوار هستم ! حالا آن مردم هم با این مسائل کاری نداشتند و برایشان مهم نبود که حضرت علی (ع) حاکم باشد یا ابوبکر یا دیگری، می‎خواستند زندگی خودشان را بکنند و آسایش خود را به خطر نیندازند، و لذا هر حکومتی که می‎آمد با آن می‎ساختند.

راحت طلبی و دنیاپرستی، انگیزه سکوت

(الا و قد أ ری أ ن قد أ خلدتم الی الخفض )
(همانا می‎بینم که شما به راحتی و آسایش دلبسته شده اید !)

"خفض" به معنای راحتی و آسایش است؛ یعنی: دیگر شما حال قیام و مبارزه را ندارید و می‎خواهید در آسایش و خوشگذرانی باشید و زندگی راحت بکنید.

شاید کلمه "أخلدتم" برای فهماندن این باشد که شما پیوسته ملازم و دلبسته به دنیا و مقام و زندگی شده اید و طبعا حالت فداکاری و ایثار که در گذشته داشتید از بین رفته است.

(و أ بعدتم من هو أحق بالبسط و القبض )
(و کسی را که سزاوارتر بود به قبض و بسط و اداره جامعه اسلامی دور کردید.)

حضرت امیر(ع) با آن سابقه ای که در اسلام داشت، به حکومت و خلافت اسلامی سزاوارتر بود؛ ولی شما او را کنار زدید و کسانی را که شایستگی نداشتند روی کار آوردید!

ناوبری کتاب