صفحه ۲۴۲

طرفداران آنارشیزم - ساکت شدند و قدرت سران فتنه و آشوب گرفته شد و مردم راه حق و عدالت را پیدا کردند.

(6) (و استوسق نظام الدین )
(و نظام و رشته دین هماهنگ و منسجم شد.)

"استیساق""استیساق" مثال واوی و مصدر باب استفعال می‎باشد؛ در اصل "استوساق" بوده که در اثر اعلال، واو فاءالفعل تبدیل به یاء شده است. به معنای مرتب و منظم شدن است؛ یعنی: بعد از آن همه جنگ ها و فعالیت ها بالاخره نظام دینی شکل گرفت و حکومت اسلامی برقرار گردید و اسلام قدرت و شوکت پیدا کرد.

مظاهر ارتجاع پس از انقلاب

(1) (فانی حرتم [جرتم ] بعد البیان ؟)

(پس شما بعد از روشن شدن حق از چه متحیر شدید [یا چرا کناره گیری می‎کنید]؟)

اینجا در بعضی نسخه ها "جرتم" آمده که از باب "جار، یجور" به معنای کناره گیری کردن است؛ به این معنا که چرا شما بعد از روشن شدن حق کناره گیری می‎کنید؟ و اگر "حرتم" باشد از باب "حار، یحور" است و یکی از معانی آن تحیر و سرگردانی است، و باب "حار، یحار" هم به همین معنا آمده است که در این صورت "حرتم" خوانده می‎شود.

یعنی: بعد از این بیانات پیغمبر(ص) و قرآن درباره امامت و رهبری و شرایط آن چطور شما حالت تحیر پیدا کرده اید؟! با آن همه بیانات

ناوبری کتاب