صفحه ۲۴۱

پشت حریف را به خاک می‎آورند - و به این ترتیب طرف مقابل شکست خورده و تسلیم می‎شد. در اینجا هم جمله "و خضعت ثغرة الشرک" یعنی: و گلوی شرک فرود آمد و خاضع شد و مشرکان در برابر اسلام، شکست خورده و تسلیم شدند؛ و هر یک از دو معنا که باشد، کنایه از سقوط شرک و مظاهر آن در جامعه است.

(3) (و سکنت فورة الافک )
(و فوران و جوشش دروغ ساکن و آرام شد.)

"فورة" به معنای جوشش و فوران است؛ یعنی: فوران دروغ و ناحقی ساکن شد و دیگر ابوسفیان ها نمی توانستند در مقابل اسلام قد علم کنند و از جهالت مردم سوءاستفاده کرده و بر آنان حکومت داشته باشند.

(4) (و خمدت نیران الکفر)
(و آتش های کفر خاموش شد.)

"نیران" جمع "نار" و به معنای آتش است. "خمود النار"، یعنی: خاموشی شعله آتش. یعنی: همبستگی و اتحاد شما مسلمانان و اطاعت شما از پیامبر(ص) و ما اهل بیت موجب شد که مشرکان در مقابل اسلام تسلیم شوند و آتش کفر و فوران دروغ و فریب خاموش و ساکن شود.

(5) (و هدأت دعوة الهرج )
(و موج دعوت به فتنه و آشوب فرو نشست.)

یعنی: در اثر فداکاریهای شما و اطاعت از پیامبر(ص)، آنهایی که به هرج و مرج و شورش و فتنه دعوت می‎کردند - و به قول امروزیها

ناوبری کتاب