صفحه ۲۳۴

بودید، حامی پیغمبر(ص) بودید، مدافع ما بودید، حالا یک دفعه همه تان عوض شدید و به ما پشت کردید.

(قاتلتم العرب، و تحملتم الکد والتعب )
(شما با اعراب [مشرک ] جنگیدید، و سختی ها و رنج ها را تحمل کردید.)

یعنی: شما در خدمت به اسلام سابقه طولانی دارید و در صحنه های خطرناکی حاضر بوده اید؛ با سران عرب جنگیدید و سختی ها و گرفتاری ها را تحمل کردید.

(و ناطحتم الامم و کافحتم البهم )

(و با ملل و طوایف مختلف به مبارزه برخاستید و با شجاعان و دلیران نبرد کردید.)

"ناطح" از "نطح" به معنای شاخ زدن است، و کنایه از مبارزه می‎باشد. "بهم" جمع "بهمة" است، یعنی: آدم شجاع و بی منطقی که شجاعتش ظاهر نیست و یک مرتبه ظاهر می‎شود.

مقصود حضرت این است که شما اهل مبارزه با طغیان و فساد و انحرافها بودید، آدمهای بی تفاوت و بی اعتنای به اوضاع ملت ها نبودید، احساس وظیفه می‎کردید و به استقبال خطرها می‎رفتید؛ پس چرا امروز در مقابل فساد و انحراف دستگاه حاکمیت که به نام اسلام و قرآن و سنت پیامبر(ص)، این همه ظلم روا می‎دارد و مسیر امامت را منحرف می‎نماید ساکت و تماشاگر شده اید؟ و چرا با اهل بیت پیامبر(ص) که شما را به عدالت و حق و دفاع از مظلوم و زنده نگه داشتن ارزشهای اسلامی دعوت می‎کند هم صدا نمی شوید و آنان را یاری نمی کنید؟

ناوبری کتاب