صفحه ۲۳۳

مطلع شده بودند، ولی به دلیل ترس یا امید مقام و نفع مادی ساکت شدند.

(و تأتیکم الصرخة فلاتغیثون )
(و صدای فریاد و دادخواهی به شما می‎رسد ولی دادرسی نمی کنید!)

مقصود از صدای فریاد، خطبه ها و استمدادهای امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) است.

سوابق مبارزاتی انصار

(و أنتم موصوفون بالکفاح ، معروفون بالخیر و الصلاح )

(با این که شما به جنگاوری و دلیری توصیف شده اید، و به نیکی و درستکاری معروف هستید.)

"کفاح" به جنگیدن بدون سپر گفته می‎شود، و اشاره به شجاعت آنان است. یعنی: شما که اهل ترس نبودید، پس چه شده است که اکنون می‎ترسید؟

(والنخبة التی انتخبت )
(و نخبه هایی هستید که از بین مردم انتخاب شده اید.)

یعنی: شما افراد عادی نبودید، بلکه افراد با شخصیتی بودید، در حقیقت برگزیدگان مردم به حساب می‎آمدید.

(والخیرة التی اختیرت لنا أهل البیت )
(و آن مردان برگزیده ای هستید که برای ما اهل بیت گزینش شده اید.)

یعنی: شما در بین توده مردم امتیازاتی داشتید و حامی ما اهل بیت

ناوبری کتاب