صفحه ۲۳۱

دعوت کردند و پیامبراکرم (ص) پس از مهاجرت به مدینه اولین حکومت اسلامی را در آنجا تشکیل دادند.

(أ أهضم تراث أبی ؟)
(آیا باید میراث من از پدرم غصب شده و خورده شود؟)

یعنی: آیا باید شرایطی پیش آید که در حکومت اسلامی حق دختر پیامبراسلام (ص) غصب شده و خورده شود و کسی از او دفاع نکند؟

(و أنتم بمرأی منی و مسمع، و منتدی و مجمع )

(در حالی که شما در جلوی دیدگان من هستید و صدایتان را می‎شنوم، و در یک اجتماع قرار داریم !)

"منتدی" اسم مکان از "انتدی" است و به معنای محل جمع و اجتماع می‎باشد؛ "دارالندوة" هم که می‎گویند یعنی: محل اجتماع.

خلاصه حضرت می‎فرمایند: شما در جلوی دیدگان من هستید، من شما را می‎بینم و صدایتان را می‎شنوم و در یک اجتماع قرار داریم، شما می‎بینید که به من ظلم می‎شود و حق من پایمال می‎گردد، آن وقت من شما را دعوت می‎کنم ولی شما گوش نمی دهید! یعنی: شما با آن سابقه ای که با ما داشتید و همه در یک صف بودیم، حالا باید اوضاع سیاسی شما را آن قدر عوض کند که نتوانید یا نخواهید از حق مشروع من دفاع کنید؟!

(تلبسکم الدعوة ، و تشملکم الخبرة )
(دعوت من شما را فرا گرفته، و خبر آن شما را احاطه کرده است.)

ناوبری کتاب