صفحه ۲۲۷

"ألحان" به فتح همزه، جمع "لحن" است و به معنای صوت نیکوست، و "الحان" به کسر همزه مصدر است که هم به معنای خواندن با آهنگ و هم به معنای افهام آمده است و در این صورت با کلمات قبلی حضرت که وزن مصدری دارند تناسب دارد، ضمن این که حضرت می‎خواهند بفرمایند: بعضی از شما در عین حالی که قرآن را می‎خواندید مطالب آن را هم تفسیر کرده و توضیح می‎دادید و به دیگران می‎فهماندید. خلاصه صوت قرآن در گوش همه شما طنین انداز بود و شما می‎دانستید که پیامبراکرم (ص) نیز از دنیا خواهد رفت، این یک پدیده تازه ای نبوده است؛ در عین حالی که مصیبت رحلت آن حضرت بزرگ است، اما مسأله تازه ای نیست و قرآن قبلا از وقوع این حادثه خبر داده است، و رحلت پیامبر(ص) تکلیف و وظیفه شما را عوض نمی کند.

پیامبران و سنت الهی مرگ

(و لقبله ما حل بأنبیاء الله و رسله ؟)
(و قبل از این بر پیامبران خدا و رسولانش چه گذشته است ؟)

قبل از پیامبر اکرم (ص) پیامبران و فرستادگان دیگر خدا چه سرنوشتی داشتند؟ مگر نه این بود که همه آنان قبض روح شدند؟ پس مرگ یک مسأله تازه ای نیست و پیامبراکرم (ص) نیز مانند همه پیامبران و همه انسانها باید روزی این دنیا را وداع می‎کرد.

(حکم فصل و قضاء حتم )
(حکم قطعی و قضای حتمی است.)

ناوبری کتاب