صفحه ۲۲۱

جدایی و شکافته شدن است. یعنی: با رحلت پیامبر(ص) شکاف بزرگی ایجاد شد. در روایت آمده است: "اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شئ"کافی، ج 1، ص 38، حدیث 2. یعنی: "وقتی مؤمن فقیهی از دنیا می‎رود، شکافی در اسلام ایجاد می‎شود که چیزی آن را پر نمی کند." در روایت تعبیر "ثلمة" آمده است، یعنی: ترک و شکاف؛ ولی حضرت زهرا(س) در اینجا تعبیر به "فتق" کرده اند و می‎فرمایند: با رحلت پیامبر(ص) شکاف خیلی وسیع و بزرگی ایجاد شد.

(3) (و انفتق رتقه )
(و آن پیوستگی که وجود داشت شکاف پیدا کرد.)

"انفتاق" یعنی: شکاف، و "رتق" یعنی: پیوستگی و اتصال؛ در آیه قرآن نیز آمده است: (أن السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما) سوره انبیاء (21)، آیه 30. یعنی: "آسمانها و زمین به هم چسبیده و متصل بودند، پس ما آنها را جدا کردیم."

ظاهر این آیه فرضیه علم هیئت امروز را تأیید می‎کند که کره زمین و سیارات دیگر همگی با خورشید یک چیز بوده اند، به شکل یک شعله آتش؛ سپس از هم جدا شده و هر کدام در مداری قرار گرفته اند و پس از آن منجمد شده و شرایط زندگی بشر در روی زمین به وجود آمده است.

حضرت در اینجا اشاره دارند به این که آن اتحاد و همبستگی که در زمان پیامبر(ص) وجود داشت، با رحلت ایشان شکاف برداشته و مسلمانان دچار تفرقه و اختلاف شدند.

ناوبری کتاب