صفحه ۲۲۰

پیامدهای رحلت پیامبر(ص)

(فخطب جلیل )
(پس [رحلت پیامبر(ص) ] رویداد و امر بزرگی است.)

"خطب" به شأن و امر مهم گفته می‎شود؛ و به حسب استعمال، در امور مهم و ناخوشایند مثل مصیبت بزرگ آورده می‎شود.

(1) (استوسع وهنه [وهیه ])
(ضعف و سستی [شکاف ] گسترده و فراگیر شد.)

در بعضی از نسخه ها "وهنه" آمده، ولی در بلاغات النساء "وهیه" آمده است. در صورت اول یعنی: ضعف و سستی ای که بر اثر این مصیبت به وجود آمده گسترده و فراگیر است؛ ولی در صورت دوم یعنی: پارگی و شکافی که بر اثر مصیبت رحلت پیامبر(ص) ایجاد شده وسیع است. مقصود حضرت این است که با رحلت شخصیت بزرگی همچون پیامبراکرم (ص) که وجودش مایه قوت و استحکام جامعه اسلامی بود، چنان خلا و شکافی ایجاد شد که بر اثر آن، ضعف و سستی بر پیکر امت اسلام عارض گشته و در همه سطوح جامعه گسترش یافته است.

(2) (و استنهر فتقه )
(و شکاف وسیع و بزرگی ایجاد شد.)

"استنهر" از "نهر" است، به معنای وسعت و فراخی؛ و "فتق" به معنای

ناوبری کتاب