صفحه ۲۱۹

خلاف ها را بگیرید و نگذارید حقوق اهل بیت پیامبر(ص) پایمال شود و مرا در انجام این خواسته ام یاری کنید.

(و قوة علی ما أطلب و أزاول )
(و قوت و نیرو دارید بر انجام آنچه من طلب می‎کنم و دنبال آن هستم.)

"أزاول" متکلم وحده از باب "زاول، یزاول، مزاولة" است به معنای ادامه دادن در طلب کردن چیزی. حضرت می‎فرمایند: شما می‎توانید در آنچه که من دنبالش را گرفته ام از من دفاع کنید، ولی ساکت نشسته اید. از این جمله اصرار و پیگیری آن حضرت در احقاق حق اهل بیت (ع) و مقاومت ایشان در برابر خطرات به خوبی فهمیده می‎شود.

خوب ممکن است کسی بگوید: پیامبر(ص) رحلت کرده و وحی منقطع شده است و ما دیگر وظیفه ای نداریم !

لذا حضرت برای دفع چنین توهمی می‎فرمایند:

(أتقولون مات محمد(ص) ؟)
(آیا می‎گویید که پیامبر(ص) از دنیا رفته است ؟)

آیا این که سستی می‎کنید و در دفاع از حق تعلل می‎ورزید، به خاطر این است که فکر می‎کنید چون پیامبر(ص) از دنیا رفته است، دیگر شما هیچ وظیفه ای ندارید؟! این خیلی حرف تعجب آوری است ! با رفتن پیامبر(ص) که وظیفه شما عوض نمی شود! رحلت پیامبر(ص) گرچه مصیبت خیلی بزرگی است و عظمت آن قابل وصف نیست، ولی هیچ گاه تکلیف شما عوض نمی شود و مسئولیت را از دوش شما برنمی دارد.

ناوبری کتاب