صفحه ۲۱۷

تغییر سیاست و تغییر موضع

(سرعان ما أحدثتم )
(چه سریع شما بدعت و حادثه آفریدید!)

"سرعان" و "عجلان" هر دو اسم فعل هستند، به معنای سرعت و عجله که همراه با تعجب است، یعنی: چه زود و چه با عجله ! شما همراه پیامبر(ص) بودید، طرفدار حق بودید، ولی یک دفعه عوض شدید و روش خود را تغییر دادید و شرایط سیاسی شما را تحت تأثیر قرار داد و کارهایی کردید که سابقه نداشت.

(و عجلان [ما أتیتم ] ذا اهالة !) در نسخه ابن ابی الحدید چنین آمده: "عجلان ما أتیتم"، یعنی: و چه زود کار را تمام کردید؛ و این با سیاق کلام حضرت مناسب تر است.
(و چه زود تغییر موضع دادید! [کار را تمام کردید!])

"عجلان" اسم فعل است و "ذا" اسم اشاره و فاعل آن؛ و "اهالة" منصوب است به عنوان تمیز و یا به عنوان حال، و به معنای چربی و پیه است.

ناوبری کتاب