صفحه ۲۱۳

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

سخنی با انصار

حضرت زهرا(س) پس از این که سخنان مستدل و عتاب آمیزی با جمع حاضر و ابوبکر در مسجد ایراد فرمودند، روی سخن را به سمت انصار کرده و برای بیدار کردن و توجه دادن آنها به عمق جریان، مطالب دیگری را متذکر می‎شوند:

"ثم رمت بطرفها نحو الانصار"
(سپس حضرت نگاه خودشان را به سوی انصار انداختند.)

"طرف" هم به معنای چشم است و هم به معنای از گوشه چشم نگاه کردن. شاید از این جمله فهمیده شود که انصار در گوشه خاصی از مسجد نشسته بودند، و حضرت در ادامه خطابه خود روی سخن را متوجه آنان کردند.

"فقالت [لهم ]" : (یا معشر النقیبة [الفتیة البقیة ])

(پس خطاب به آنان فرمود: ای جماعت صاحب نفوذ [جوانمردان باقی مانده !])

این کلام حضرت به سه صورت روایت شده است: در بعضی نسخه ها "النقیبة" آمده و در بعضی "الفتیة" و در بعضی دیگر "البقیة". اگر "یا معشر

ناوبری کتاب