صفحه ۲۰۷

(والموعد القیامة )
(و موعد و قرار روز قیامت است.)

ممکن است کلمه "نعم" بر سر دو جمله فوق نیز در آید، و معنا چنین شود: پس حضرت محمد(ص) خوب طلب کننده یا کفیلی است، و قیامت خوب موعدی است؛ زیرا در آن موعد و نزد کسی چون حضرت محمد(ص) در قیامت، تمام حقایق بدون تحریف روشن خواهد شد.

(و عند الساعة یخسر المبطلون )
(و هنگام قیامت آنان که راه باطل رفتند زیانکار خواهند شد.)

آنهایی که سرمایه را صرف کردند ولی نه تنها بهره ای نبردند بلکه سرمایه را نیز از دست دادند، خسران واقعی دیده اند. حضرت زهرا(س) در اینجا به آیه شریفه 27 از سوره جاثیه (... و یوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون ) سوره جاثیه (45)، آیه 27. نظر دارند و اصحاب سقیفه را مصداق این آیه معرفی کرده اند که در آن روز متوجه خسران عظیم خود خواهند شد.

(و لا ینفعکم اذ تندمون )
(و در آن روز هرچه اظهار پشیمانی کنید سودی نخواهد داشت.)

در اینجا حضرت چند آیه از قرآن برای هشدار به اصحاب سقیفه و دار و دسته ابوبکر می‎خوانند:

ناوبری کتاب