صفحه ۲۰۶

افسارش زده شده است. "مرحولة" هم اسم مفعول "رحل" است، و "رحل" به آن جهازی می‎گویند که روی شتر می‎گذارند، یعنی: در حالی که جهاز آن بسته شده است. "تلقاک یوم حشرک" آن وقت در روز حشر تو را ملاقات خواهد کرد؛ و بالاخره در آنجا باید جواب غصب فدک را بدهی.

(فنعم الحکم الله )
(پس چه خوب حکم و داوری است خدا.)

در آنجا حکم و داور خدای متعال است و دیگر جای جوسازی و تبلیغات سوء نیست، و خدا خود بین ما داوری خواهد کرد.

(و الزعیم [الغریم ] محمد(ص"
(و کفیل و پشتیبان [طلبکار] محمد(ص) است.)

این جمله به دو صورت نقل شده: در بعضی نسخه ها آمده است "الزعیم"، و در بعضی دیگر "الغریم". "زعیم" در اینجا به معنای کفیل است، یعنی: در قیامت کفیل ما پیامبر(ص) است - و تو باید جواب این ظلم هایی را که به اهل بیتش روا داشتی بدهی - و "غریم" به معنای طلبکار است، یعنی: در آنجا، آن که از تو طلب خواهد کرد شخص پیامبر(ص) می‎باشد؛ و به نظر می‎رسد معنای دوم مناسب تر باشد. یعنی در روز قیامت طلبکار و طرف حساب تو شخص پیامبر(ص) می‎باشد، در آن روز پیامبر(ص) خواهد فرمود فدکی که من به دخترم بخشیدم چرا غصب کردی ؟ و تو هستی که باید پاسخگو باشی.

ناوبری کتاب