صفحه ۲۰۵

هشدار حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س) در ادامه می‎فرمایند:

(فدونکها مخطومة مرحولة تلقاک یوم حشرک )

(پس [ای ابوبکر!] بگیر این فدک را افسار زده و جهاز آن بسته شده، تا آن زمان که در روز رستاخیز تو را ملاقات نماید.)

در آن زمان شتر برای عربها خیلی اهمیت داشته و زندگیشان به آن وابسته بوده است؛ لذا در زبان عرب خیلی چیزها را به آن تشبیه می‎کردند.

حضرت نیز در اینجا فدک را به یک شتر افسار کرده و جهاز بسته تشبیه می‎کنند که برای سوار شدن آماده است؛ چون شتر را وقتی می‎خواهند سوار شوند، هم افسار می‎کنند و هم جهاز آن را آماده می‎سازند. حضرت خطاب به ابوبکر می‎فرمایند: بگیر این شتر آماده [فدک ] را و بر آن سوار شو و هرچه می‎خواهی بتازان و از آن استفاده کن ! بالاخره قیامتی هم هست، آن وقت در آنجا به حسابها رسیدگی می‎شود.

"دونک" اسم فعل "اسم فعل" به کلمه ای گفته می‎شود که از نظر لفظ خاصیت اسم را دارد، یعنی صرف نمی شود، ولی از نظر معنا معنای فعل را داراست. است و معنای امر همراه با تهدید را دارد، یعنی: بگیر؛ و ضمیر "ها" در "فدونکها" به فدک بازمی گردد، یعنی: بگیر این فدک را. "مخطومة" اسم مفعول "خطم" است (صیغه مفرد مؤنث)، "خطام" آن افساری است که در بینی شتر می‎کرده اند؛ یعنی: در حالی که

ناوبری کتاب