صفحه ۱۹۹

(و لست أنا و أبی من أهل ملة واحدة ؟)
(و من و پدرم از یک ملت و آیین واحدی نیستیم ؟)

این فرض دنبال فرض دوم است که مثلا "العیاذ بالله" حضرت زهرا(س) با پیامبر(ص) اهل یک دین نبوده و در نتیجه توارث بین آنها نباشد!

(3) (أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبی و ابن عمی ؟!)

(و یا این که شما نسبت به احکام خاص قرآن و عام آن، از پدرم [رسول خدا(ص) ] و پسر عمویم [علی (ع) ] داناترید؟!)

اگر آنها ادعا کنند که ما آیات ارث را قبول داریم و می‎دانیم که خویشاوندان از یکدیگر ارث می‎برند اما می‎گوییم این آیات مخصص دارند و مخصص آنها این است که پیامبران از این قاعده استثناء هستند و ارث و میراث ندارند و آنچه پیامبران باقی می‎گذارند صدقه است ! حضرت در جوابشان می‎فرماید:

مگر شما نسبت به عام و خاص قرآن، از پدرم رسول خدا(ص) و پسر عمویم علی (ع) عالمتر و آگاهترید که چنین ادعایی می‎کنید؟ آیا شما این مخصص را می‎دانید و علی (ع) که برادر و وصی رسول خدا(ص) است آن را بلد نیست ؟!

علت تکیه حضرت بر مسأله ارث

حضرت زهرا(س) در بعضی موارد از فدک به عنوان "نحلة"، به معنای "بخشش" یاد کرده و در بعضی جاها نیز آن را به عنوان "ارث"

ناوبری کتاب