صفحه ۱۹۸

در این جمله حضرت می‎خواهند بفرمایند که: من هم مانند تمام فرزندان از پدر خود ارث می‎برم و از قانون ارث که همه مردم را شامل می‎شود مستثنی نیستم، ولی شما گمان کرده اید که این قانون تنها به شما اختصاص دارد و ما را شامل نمی شود و من نمی توانم از پدرم ارث ببرم !

وجوه انحرافی در فهم آیات ارث

(1) (أفخصکم الله بآیة أخرج أبی [محمدا(ص) ] منها؟!)

(آیا خداوند یک آیه ای را به شما اختصاص داده و پدرم [حضرت محمد(ص)] را از شمول آن آیه استثناء و خارج کرده است ؟!)

(2) (أم هل تقولون ان أهل ملتین لا یتوارثان )
(یا این که می‎گویید اهل دو ملت و آیین از یکدیگر ارث نمی برند؟!)

حضرت بعد از این که این آیات را برای مردم بیان می‎کنند، می‎خواهند به اهل مجلس بفرمایند: شما در مقابل این آیات که همه دلالت بر این حقیقت دارند که پیامبران نیز همانند مردم دیگر از خود ارث باقی می‎گذارند و قانون ارث یک قانون و قاعده عمومی و فراگیر است، چه جوابی دارید که بدهید؟ آیا می‎خواهید بگویید که این آیات دلالت بر مقصود ندارند و خدا این آیات را فقط برای مردم نازل فرموده و شامل پیامبر نمی شود؟ یا این که شما چیز دیگری می‎گویید و آن این که اهل دو ملت و آیین از همدیگر ارث نمی برند، و فکر می‎کنید دین و آیین من با دین و آیین پدرم فرق داشته است ؟!

ناوبری کتاب