صفحه ۱۹۴

ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم ؟!)خطاب حضرت در ابتدای این قسمت از خطبه متوجه همه مسلمانان بود که چنین ظلم بزرگی را دیدند و ساکت و بی تفاوت ماندند، ولی این جمله خطاب به ابوبکر است، و پایان این قسمت باز متوجه مردم است که چگونه در برابر تحریف حکم قرآن ساکت شده اند.

اگر ملاک کتاب خداست، در قرآن کریم در مسأله ارث تفاوتی بین پیامبر(ص) و غیر پیامبر قائل نشده است.

(لقد جئت شیئا فریاسوره مریم (19)، آیه 27، با کمی تغییر. [علی الله و رسوله ]!)
(به تحقیق یک سخن دروغی را [به خدا و رسولش ] نسبت داده ای !)

"فری" به کلام دروغی می‎گویند که بزرگ و واضح باشد، و از ماده "فری" است به معنای افتراء؛ یعنی: چیز دروغی را به کسی نسبت دادن. اینها به دروغ به پیامبر(ص) نسبت داده بودند که آن حضرت فرموده ما طایفه پیامبران از خودمان چیزی به ارث باقی نمی گذاریم؛ در حالی که حضرت چنین چیزی را نگفته بودند و این حرف بر خلاف صریح آیات قرآنی است، که از آن آیات فهمیده می‎شود که پیامبران نیز همانند مردم دیگر از خود ارث و میراث باقی می‎گذارند.

(أفعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم ؟)

([و شما ای مردم !] آیا از روی قصد و عمد کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر انداخته اید؟)

یعنی: شما در مقابل قرآن - که صریحا دلالت دارد بر ارث بردن دختر از پدر و نیز تشابه پیامبران با دیگران در ارث بردن و ارث نهادن -

ناوبری کتاب