صفحه ۱۹۰

بلکه از میان درخت ها و به صورتی که شما متوجه او نشوید حمله کند و ضربه اش را بزند، این را در اصطلاح "خمر" می‎گویند. "خمر" در اصل به معنای پوشش است. و کلمه "ضراء" بدون تشدید به دو معنا می‎باشد: یکی به معنای بیشه و جنگل، و دیگری به معنای گودالها. دشمن گاهی در پوشش درخت ها و جنگل ها و در میان علفزارها مخفی می‎شود، و یک وقت هم در پستی ها و بلندی ها می‎رود و خود را در داخل گودالها مخفی می‎کند. حال اگر معنای اول در نظر باشد، "ضراء" عطف تفسیری به کلمه یا جمله ای که برای تفسیر و تبیین جملات قبل آورده می‎شود "عطف تفسیری" می‎گویند. برای "خمر" می‎شود؛ و اگر به معنای "گودال" باشد، معنای جمله این است که شما گاهی در بین درخت ها و گاهی در میان گودالها مخفی می‎شوید و ضربه خود را وارد می‎کنید.

صبر بر مصائب

(و نصبر منکم علی مثل حز المدی )
(و ما صبر می‎کنیم از ناحیه شما بر مثل بریدن کاردها.)

"مدی" جمع "مدیة" به معنای کارد است، و "حز" معنایش قطع کردن و بریدن است. شما همانند کارد دل و جگر ما را می‎برید و دل ما را خون می‎کنید، ولی ما صبر می‎کنیم برای این که اسلام حفظ شود، برای این که دشمنان اسلام سوءاستفاده نکنند. "و نصبر منکم": و ما بر ظلم ها و ستم های شما صبر می‎کنیم "علی مثل حز المدی": بر مثل بریدن کاردها.

ناوبری کتاب