صفحه ۱۸۹

آن را "فی ارتغاء": در پوشش این که فقط همین کف روی آن را می‎خواهیم بخوریم. و این را کنایه می‎آورند از این که آنها با شعار این که می‎خواهند خدمت کنند خلافت را به دست گرفتند، ولی حداکثر سوءاستفاده و بهره برداری غلط را از آن کردند و همه ارزشها را برای حفظ و بقای قدرت خودشان فدا کردند.

(و تمشون لا هله و ولده فی الخمر و الضراء)

(و در پوشش درخت ها و پستی و بلندیها علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر(ص) گام برمی دارید.)

دشمنان دو جورند: یک دسته افرادی هستند که علنا اعلان مخالفت و دشمنی کرده و مبارزه می‎کنند، و دسته دوم کسانی اند که با مخفی کاری و به طور غیر علنی مخالفت و دشمنی کرده و در پوشش دوستی از پشت ضربه می‎زنند؛ به صورت دوست و رفیق می‎آیند اما کار خودشان را انجام می‎دهند، و اینهایند که برای انسان مصیبت بار می‎باشند.

"و تمشون": و شما مشی می‎کنید و قدم برمی دارید "لا هله و ولده": علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر(ص) "فی الخمر و الضراء": به صورت غیرعلنی و در زیر پوشش. صریحا نمی گویید ما مخالفیم تا مردم بگویند چرا با دختر پیغمبر مخالفید و با او دشمنی می‎کنید، بلکه در ظاهر خیلی هم اظهار دلسوزی می‎کنید، اما در پوشش حفظ اسلام و خدمت به مسلمین ضربه خودتان را می‎زنید.

"خمر" اغلب به بیشه زارها گفته می‎شود؛ وقتی دشمن علنی نیاید،

ناوبری کتاب