صفحه ۱۸۶

(و یسلس قیادها)
(و افسار خلافت نرم و روان گردد.)

"سلس" به معنای نرم و روان است، و "قیاد" به افسار حیوان می‎گویند.

در اینجا نیز حضرت فتنه خلافت را به شتر تشبیه کرده اند.

(ثم أخذتم تورون وقدتها)
(آنگاه شروع کردید آتش گیرانه اش را مشتعل و برافروخته کنید.)

"وقدة" به معنای "وقود" است، یعنی: چیزی که با آن آتش مشتعل و افروخته می‎شود.

حضرت جریان سقیفه و تصدی خلافت را تشبیه کرده اند به آن آتشی که اول آتش گیرانه اش را روشن می‎کنند و بعد آن را شعله ور می‎سازند؛ یعنی: شما اول آتش فتنه را در سقیفه روشن کردید و حالا دست برنداشته و به دنبال آن با قلدری ها و ظلم هایتان دارید آتش آن را شعله ور می‎سازید.

(و تهیجون جمرتها)
(و آتش آن را به جاهای دیگر هم سرایت می‎دهید.)

زغال وقتی سرخ می‎شود به آن "جمرة" می‎گویند، "جمرة" مفرد است، جمع آن "جمرات" می‎باشد؛ "تهییج جمرة" یعنی: کاری می‎کنید که آتش زغال برافروخته شده و به جاهای دیگر هم سرایت کند و زغالهای دیگر هم آتش بگیرند.

ناوبری کتاب