صفحه ۱۸۵

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

خلیفه تراشی و تغییر ارزشها

حضرت پس از اشاره به پشت کردن مردم به قرآن و بی توجهی آنان به شرایط امامت و رهبری که در قرآن به آن اشاره شده، فتنه خلیفه تراشی را که با عجله و شتاب و با اهداف از پیش تعیین شده صورت گرفته بود مورد توجه قرار داده و می‎فرمایند:

(ثم لم تلبثوا الا ریث أن تسکن نفرتها)
(آنگاه شما درنگ نکردید، مگر به مقداری که چموشی خلافت رام شود.)

"تلبثوا" جمع مذکر مخاطب فعل مضارع از باب "لبث، یلبث" و به معنای توقف و درنگ کردن است؛ و "ریث" از باب "راث، یریث" مقداری از زمان را می‎گویند؛ و "نفرت الدابة" یعنی: حیوان رم و چموشی کرد. افراد وقتی می‎خواستند بر اسب یا شتر سوار شوند، چون شتر اول مقداری چموشی می‎کند و از انسان دور می‎شود، کمی صبر می‎کنند تا چموشی آن برطرف شود بعد سوار می‎شوند. حضرت فتنه خلافت را به شتر تشبیه کرده اند؛ یعنی: شما خلیفه تراشان صبر نکردید و با عجله و شتاب بدون اطلاع اهل بیت پیامبر(ص) و بسیاری از شخصیت های مهاجر و انصار، در سقیفه خلیفه تعیین کردید!

ناوبری کتاب