صفحه ۱۷۸

پشت کردن به قرآن

(قد خلفتموه وراء ظهورکم )
(و شما قرآن را پشت سرتان نهاده اید.)

یعنی: وقتی شما مردم در مسأله مهمی چون امامت و رهبری، به قرآن اعتنا نکرده و شرایط رهبری را که در آن مطرح شده مراعات نکردید، در حقیقت به قرآن پشت کرده اید و آن را متروک و مهجور قرار داده اید؛ هر چند به فروع دین و نماز و روزه و حج توجه کنید، ولی در مسأله مهم امامت به قرآن بی اعتنایی کرده اید.

(أرغبة عنه تدبرون [تریدون ]؟ أم بغیره تحکمون ؟)

(آیا از قرآن رو گردانده اید؟ یا غیر قرآن را ملاک حکم و قضاوت خود قرار داده اید؟)

در بعضی از نسخه ها "تدبرون" آمده و در بعضی دیگر "تریدون" ذکر شده، که اگر "تریدون" باشد یعنی: آیا شما اراده کرده اید که از قرآن اعراض کنید و از آن روی برگردانید؟ ولی اگر "تدبرون" باشد - و شاید هم همین بهتر است - به این معنا می‎شود که: آیا به خاطر بی علاقگی و بی میلی شما به قرآن است که به قرآن پشت می‎کنید؟ یعنی: به اسم حفظ حکومت اسلامی می‎خواهید حقایق قرآن را زیر پا بگذارید؟

حضرت در ادامه می‎فرماید: یا این که به غیر قرآن حکم و داوری می‎کنید؟

ناوبری کتاب