صفحه ۱۷۴

در این جمله حضرت یکی از آیات قرآن را بر آنان تطبیق کرده و در حقیقت آنان را کافر حساب کرده اند؛ البته مقصودشان کافر اصطلاحی نیست. همان گونه که ایمان مراتبی دارد، کفر هم دارای مراتبی است. در بعضی روایات آمده که در حال گناه، ایمان شخص مؤمن از بین می‎رود؛ بنابراین از آنجا که غصب خلافت از بزرگترین گناهان است، لذا حضرت زهرا(س) آیه شریفه فوق را که مربوط به کفر است، در مورد گردانندگان سقیفه به کار برده اند.

مردم، بازیچه سیاست

(فهیهات منکم !)
(پس دور بود از شما!)

آخر از شما مهاجر و انصار بعید بود که دست به چنین کاری بزنید و اهل بیت پیامبر(ص) را تنها بگذارید، از شما دور بود که فریب یک عده از شیاطین را بخورید و بازیچه سیاست ها و نقشه های آنها شوید.

(و کیف بکم ؟)
(و چه شده است شما را؟)

یعنی: شما که در اسلام سابقه دارید و تا حدودی به جریانها آشنا هستید چرا این چنین شدید؟

(و أنی تؤفکون ؟)
(و به کدام سوی منحرف شده اید؟)

حضرت زهرا(س) با تعجب و نگرانی از انحرافی که در مسأله مهم

ناوبری کتاب