صفحه ۱۷۲

(و الرسول لما یقبر)
(و پیکر رسول خدا(ص) هنوز دفن نشده بود.)

در این کلام حضرت به جریان سقیفه اشاره می‎کنند؛ یعنی: هنوز پیکر پیامبراکرم (ص) دفن نشده بود و حضرت امیر(ع) مشغول تجهیز آن حضرت بودند که آنها در سقیفه جمع شدند و گفتند می‎خواهیم مثلا سرنوشت اسلام و مسلمین را تعیین کنیم !!

(ابتدارا)
(شتاب و عجله کردید [پیشی گرفتید].)

در اینجا ممکن است "ابتدارا" مفعول مطلق "مفعول مطلق" مصدر فعل است که برای تأکید معنا دنبال فعل آورده می‎شود؛ ولی "مفعول له" علت و انگیزه فعل را بیان می‎کند. باشد، به این معنا که در اصل "ابتدرتم ابتدارا" بوده، یعنی: شما عجله کردید عجله کردنی؛ و ممکن است مفعول له "مفعول مطلق" مصدر فعل است که برای تأکید معنا دنبال فعل آورده می‎شود؛ ولی "مفعول له" علت و انگیزه فعل را بیان می‎کند. باشد، یعنی: شما برای این که سبقت و پیشی بگیرید، به سقیفه رفتید و دست به این کار زدید. گفتید: می‎ترسیم اسلامی که پیغمبر(ص) آورده، از باب این که رهبر و رئیس ندارد از بین برود، و فوری در سقیفه نشستید و برای مسلمانان خلیفه درست کردید.

(زعمتم خوف الفتنة )
(چنین گمان کردید که فتنه ایجاد می‎شود.)

"زعمتم" یعنی: گمان کردید؛ این کلمه را بیشتر در مورد مسائل مشکوک و یا پندارهایی که دور از واقعیت است به کار می‎برند. این که

ناوبری کتاب