صفحه ۱۶۵

درس ششم

اشاره به جریان سقیفه

سیمای حقیقی سقیفه

مردم، بازیچه سیاست

ویژگی هایی از قرآن

پشت کردن به قرآن

ناوبری کتاب