صفحه ۱۶۳

مسیر اسلام و امامت بود آماده و مهیا دید. در حقیقت عمل اصحاب سقیفه، پاسخی بود به ندای شیطان و اجرای طرح او.

(و للعزة [للغرة ] فیه ملاحظین )
(و برای عزیز شدن [یا برای فریب خوردن ] چشم به او دوخته اید.)

این عبارت به دو صورت نقل شده است، در بعضی از نسخه ها آمده: "و للغرة"، و در بعضی دیگر آمده: "و للعزة"؛ اگر "و للغرة" باشد، یعنی: شیطان فهمید که شما برای فریب خوردن آماده اید و به وسوسه های او توجه می‎کنید؛ و اگر "و للعزة" باشد، یعنی: شما برای این که می‎خواستید خودتان عزیز شوید، هر کدامتان مثلا استاندار و فرماندار شوید و یک مقامی به دست آورید، چشم به شیطان داشتید؛ به این معنا که به دست آوردن مقامهای دنیوی، شما را آماده پذیرش وسوسه ها و القائات شیطان کرده بود.

(ثم استنهضکم فوجدکم خفافا)

(آنگاه شیطان از شما خواست که برخیزید، پس دید که شما سبک به سوی او شتافتید.)

معمولا کسانی که می‎خواهند یک افرادی را دنباله رو خودشان کنند، اول آنها را سبک می‎کنند و بعد آنها را به دنبال خودشان می‎کشانند؛ یعنی: اول شخصیت را از آنها می‎گیرند، به طوری که دیگر قدرت تفکر و تعقل نداشته باشند، آنگاه آنان را دنباله رو و مرید بی چون و چرای خود می‎کنند. و لذا حضرت می‎فرمایند: شیطان از شما خواست که بلند شوید و از فرمان او اطاعت کنید، پس مشاهده کرد که شما از خودتان

ناوبری کتاب