صفحه ۱۵۳

جنگ را با شمشیر خود خاموش و کار را به پایان می‎برد، و تا پیروزی کامل بر خصم پایداری و مقاومت می‎کرد. چنین نبود که ضعف یا تردید در او پیدا شده و در وسط راه بماند یا برگردد.

ویژگی هایی از حضرت علی (ع)

(1) (مکدودا فی ذات الله، مجتهدا فی أمر الله )

(در حالی که علی (ع) در راه خدا رنج و سختی کشیده، و در انجام دستورات خدا سخت کوش و تلاشگر بود.)

"مکدود" از ماده "کد" و به معنای سختی کشیده و رنج دیده است؛ یعنی: حضرت امیر(ع) در راه دین خدا و برای خدا، پذیرای هر سختی و فشار بود و مقاومت می‎کرد. "ذات الله" و "امر الله" کنایه است از راه و رسم خداوند و هر آنچه به او مربوط می‎باشد؛ یعنی: آن حضرت در آنچه به خدا مربوط می‎شد، سخت کوش و دقیق و حساس بود و حاضر به مداهنه و سستی و بی تفاوتی نبود.

(2) (قریبا من رسول الله، سیدا فی أولیاءالله )

(او نزدیک و مقرب رسول خدا(ص) بود، و در میان اولیای خدا سید و سالار بود.)

نزدیکی آن حضرت به پیامبر(ص) هم از لحاظ ظاهری بود، یعنی: نسبت خویشاوندی، و هم از لحاظ فکری و معنوی. و بزرگواری آن حضرت در بین اولیای خداوند نیز واضح است. یعنی: آن حضرت از هر نظر سرآمد و برتر از دیگران بود.

ناوبری کتاب