صفحه ۱۵۰

نقش حضرت علی (ع) در گسترش اسلام

(کلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) این جمله حضرت از آیه 64 سوره مائده اقتباس شده است.
(هرگاه آتش جنگی افروخته اند خدا آن را خاموش کرده است.)

پیامبر(ص) هرگز طالب جنگ نبودند و بیشتر جنگ های ایشان با کفار و دشمنان جنبه دفاعی و دفع توطئه داشت. این معنا از این جمله به خوبی روشن می‎شود. یعنی: آتش جنگ را دشمنان اسلام روشن می‎کردند، ولی خداوند به دست مردم مؤمن و فداکار و صبور آن را خاموش کرده و شر آنها را دفع می‎کرد.

(أو نجم قرن الشیطان )
(یا هر گاه شاخ شیطان ظاهر می‎شد.)

"نجم" یعنی: "ظهر"؛ هر وقت که شاخ شیطان ظاهر می‎شد، یعنی: هر وقت که یک توطئه ای از سوی دشمنان صورت می‎گرفت. شاخ شیطان کنایه از قوت و قدرت اوست که مظهر آن افراد فریب خورده ای هستند که دنباله رو او شده اند.

(أو فغرت فاغرة من المشرکین )
(یا هرگاه مشرکان دهان باز می‎کردند.)

"فغر" یعنی: باز کردن دهان؛ حیوان درنده هنگام حمله دهانش را باز می‎کند؛ مشرکین نیز به حیوان درنده تشبیه شده اند.

هر کدام از دسته ها و گروههای مشرک که دهان باز می‎کردند و

ناوبری کتاب