صفحه ۱۴۸

متحمل شد و بعد از آن که به عده ای از مشرکان مبتلا شد که از لحاظ شجاعت هیچ کم نداشتند ولی از لحاظ منطق و استدلال هیچ چیز سرشان نمی شد.

"اللتیا و التی" یک اصطلاح و یک ضرب المثل عربی است؛ "اللتیا" به فتح لام و یا ضم لام مصغر "التی" است. می‎گویند فردی به نام "جدی" زن نداشت و مجرد بود و وقتی خواست ازدواج کند، رفت یک زن کوتاه قدی را گرفت. این زن با او خیلی ناسازگاری کرد و تا می‎توانست او را اذیت می‎کرد، تا این که بالاخره مرد به ستوه آمده و او را طلاق داد؛ این مرد بعد از طلاق دادن زن قد کوتاه، با یک زن قد بلند ازدواج کرد، این هم بدتر از اولی بود و روزگار این مرد را سیاه کرد تا این که مجبور شد او را هم طلاق دهد. این مرد مدتی را مجرد زندگی کرد، مردم به او گفتند: نمی خواهی زن دیگری بگیری ؟ گفت: "بعد اللتیا و التی لم أتزوج أبدا" یعنی: "بعد از آن خانم کوچک و خانم بزرگ دیگر هیچ وقت ازدواج نمی کنم." این داستان در میان عربها به یک مثل و اصطلاح تبدیل شده است؛مجمع الامثال، ج 1، ص 92. و معمولا بعد از این که یک سری وقایع و اتفاقات و جریانات ناگواری رخ می‎دهد از این عبارت استفاده می‎کنند.

حال حضرت در این جا می‎فرماید: "بعد اللتیا و التی": بعد از آن همه حوادث و اتفاقات ناگوار که برای پدرم پیش آمد "و بعد أن منی ببهم الرجال": و بعد از آن که پیامبراکرم (ص) به آدمهای شجاع بی منطق مبتلا شد.

ناوبری کتاب