صفحه ۱۴۴

"قبسة العجلان" یعنی: پاره ای از آتش برای آدمهای شتابزده ای بودید که اصلا فرصت این که بروند چوبی بیاورند و از آتش شما چوب خودشان را روشن کنند نداشتند و همین طور یکی از این چوبها را برمی داشتند و می‎رفتند. در حقیقت حضرت تشبیه کرده اند و می‎خواهند بفرمایند: شما از هرطرف مورد هجوم و غارت بودید و افراد از گوشه و کنار می‎آمدند و منابع و سرمایه های شما را به یغما می‎بردند و شما آن قدر ضعیف بودید که قدرت دفاع از خود را نداشتید و قدرتمندان شما را خرج مقاصد خودشان می‎کردند. با افراد ضعیف و بی اراده همیشه همین طور برخورد می‎شود.

(و موطی الاقدام )
(و پایمال قدمها بودید.)

شما پایمال قدمها بودید؛ یعنی: هر کس از هر طرف می‎آمد، پایش را روی شما می‎گذاشت و عبور می‎کرد. به قول مرحوم مجلسی: این جمله مثل مشهوری است که مغلوبیت و ذلت افراد را بیان می‎کند؛ یعنی: شما مردم قبل از عزت و قدرتی که توسط اسلام به دست آوردید، آن قدر ضعیف و ذلیل بودید که زیر قدمهای دیگران منکوب و پایمال می‎شدید.

3 - ضعف مادی:

(تشربون الطرق )
(از آبهای کثیف گودالها می‎آشامیدید.)

ناوبری کتاب