صفحه ۱۴۲

در اینجا حضرت به شکل فشرده اوضاع اجتماعی مردم پیش از بعثت پیامبر(ص) را به آنان گوشزد می‎کند تا بفهماند از کجا به کجا رسیده اند و توسط چه کسی این تحول عمیق در جامعه آنان به وجود آمده است و با خود فکر کنند که اکنون با اهل بیت او و ارزشهای به جا مانده از او چه می‎کنند، و درک کنند که امروز بازیچه چه سیاستی شده اند.

2 - ضعف سیاسی و اجتماعی:

(مذقة الشارب )
(شما جرعه ای نوشیدنی از برای آشامیدن تشنگان بودید.)

حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما مردم ضعیف و بیچاره ای بودید که از هر طرف هر کسی هر حاجتی که داشت به وسیله شما احتیاجش را برآورده می‎کرد؛ مثل مردم جهان سوم که مردم بی سواد و بیچاره ای هستند و استعمارگران هر چه می‎خواهند به سراغ اینها می‎آیند. آمریکا و انگلیس برای نفت هجوم می‎آورند، آن یکی گاز می‎خواهد، دیگری طلا می‎خواهد، آن یکی بازار مصرف برای فروش کالاها و اسلحه های خود می‎خواهد؛ هر که هر چه می‎خواهد به سراغ این بیچاره ها می‎رود. بالاخره مردم ضعیف همیشه مورد هجوم قدرتمندان بوده اند و قدرتمندان از آنها سوءاستفاده می‎کرده اند.

حالا حضرت خطاب به این مردم می‎فرمایند: شما یک چنین مردم ضعیفی بودید که هر کس هر چه می‎خواست شما را مورد هجوم قرار می‎داد.

"مذق" و "مذقة" به شیری می‎گویند که با آب مخلوط شده باشد. "مذقة الشارب" یعنی: شربت و نوشیدنی آدمهای تشنه؛ به این معنا که

ناوبری کتاب