صفحه ۱۳۹

درس پنجم

ویژگی های دوران جاهلیت

1 - ضعف معنوی

2 - ضعف سیاسی و اجتماعی

3 - ضعف مادی

4 - ضعف روحی

نجات مردم توسط پیامبراکرم (ص)

نقش حضرت علی (ع) در گسترش اسلام

ویژگی هایی از حضرت علی (ع)

راحت طلبان دیروز و فرصت طلبان امروز

خصلت های فرصت طلبان

رحلت پیامبر(ص) و پیامدهای آن

شیطان صفتان مترصد

ناوبری کتاب