صفحه ۱۳۴

(حتی انهزم الجمع و ولو الدبر)
(تا این که جمع مشرکان، شکست خورده و همه عقب نشینی کردند.)

پیامبر(ص) و مسلمانان بالاخره بر اثر فداکاری ها و مقاومت هایی که از خود نشان دادند، توانستند مشرکان را شکست داده و آنان را عقب برانند.شاید این جمله اشاره باشد به آیه شریفه: (سیهزم الجمع و یولون الدبر)، سوره قمر (54)، آیه 45، یعنی: "به زودی این جمع مشرکین شکست خورده و عقب نشینی می‎کنند."

نغمه توحید و خاموشی کفر

(حتی تفری اللیل عن صبحه )
(تا این که شب کنار رفت و صبح آشکار شد.)

زحمت ها و رنج هایی که پیامبر(ص) متحمل شدند و از خودگذشتگی هایی که کردند، بالاخره نتیجه داد و پایه های دین اسلام استوار گردید و شرک و بت پرستی از میان رفت. در واقع تاریکی شب کنار رفت و صبح آشکار شد. این جمله تشبیه و استعاره است، یعنی: کفر و شرک مثل شب تیره و تار، و حق و حقیقت همانند صبح است. وقتی که تاریکی شب برود و اذان صبح شود و نور خورشید در حال نمایان شدن باشد، تعبیرمی کنند: "تفری اللیل عن صبحه": "شکاف پیدا کرد شب از صبحش"؛ یعنی: از میان تاریکی شب، روشنایی صبح پیدا

ناوبری کتاب