صفحه ۱۳

تقدیم به:
پیشگاه مقدس بانوی بزرگ اسلام
سرور و اسوه نیکوی مردان و زنان
حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(س)

ناوبری کتاب