صفحه ۱۲۲

سرقت هم از گناهان کبیره است؛ و حد شرعی آن اگر با شرایطی که در رساله ها گفته شده انجام شود، در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع نصف قدم پای چپ، و در مرتبه سوم زندان ابد، و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند اعدام است. شدت حرمت سرقت از مجازاتهایی که برای آن در نظر گرفته شده به خوبی روشن می‎شود.

17 - حرمت شرک :

(و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیة )
(و خدا شرک را حرام کرده است تا به ربوبیت او اخلاص پیدا کنند.)

چون آن کسی که خالق جهان است و قدرت و کمال مطلق از آن اوست فقط خداست؛ بنابراین اطاعت از غیر خدا نوعی شرک است. پس ما باید فقط در مقابل خدا تسلیم بوده و برای او اخلاص داشته باشیم و بت های نفس خودمان را بیرون بریزیم. این طور نباشد که در عمل، هواهای نفسانی، اله و خدای ما باشند و مطابق خواسته آنها قدم برداریم؛ چنان که در قرآن کریم آمده است: (أفرأیت من اتخذ الهه هواه...) سوره جاثیه (45)، آیه 23. یعنی: "آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را خدای خود گرفته است ؟"

بنابراین حضرت در این جمله می‎فرمایند: "و حرم الله الشرک": و خدا شرک به خود را حرام کرده است "اخلاصا له بالربوبیة": تا این که همه به

ناوبری کتاب