صفحه ۱۲۰

(فاوفوا الکیل والمیزان و لا تبخسوا الناس أشیأهم...) سوره اعراف (7)، آیه 85. "پس تمام دهید پیمانه و ترازو را، و به مردم کم مفروشید..." و حتی سوره ای به نام "مطففین" به معنای "کم فروشان" نازل شده است.

14 - حرمت شراب:

(و النهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس )
(و نهی از خوردن شراب برای این که شما را از پلیدیها دور کند.)

وقتی کسی شراب بخورد عقلش را از دست می‎دهد - چون شراب زایل کننده عقل است - و وقتی عقل را از دست داد هر خلافی ممکن است از او سر بزند، حتی ممکن است مرتکب قتل گردد؛ روی همین اساس خداوند متعال شراب را حرام کرده است.

این سخن حضرت اشاره دارد به آیه قرآن که می‎فرماید: (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان ) سوره مائده (5)، آیه 90. یعنی: "همانا شراب و قمار و ذبیحه بت ها و ازلام "أزلام" جمع "زلم" است، یعنی: تیرهای نوک تیز که اعراب جاهلی با آنها گروبندی کرده و خیر و شر کارها را با آنها به دست می‎آوردند. چیزهای پلیدی هستند که از کارهای شیطان می‎باشند."

شرب خمر از گناهان کبیره بوده و صریحا وعده عذاب بر ارتکاب آن داده شده و عوارض سوء آن بر کسی پوشیده نیست، و حاکم شرع به شارب خمر هشتاد تازیانه حد می‎زند.

ناوبری کتاب