صفحه ۱۱۹

شره مستطیرا) سوره دهر (76)، آیه 7. "و نیکان به نذر خود وفا می‎کنند و از روزی که شر آن فراگیر است می‎ترسند." به خوبی معلوم می‎شود؛ زیرا وفای به نذر یکی از نشانه های ابرار و بندگان صالح خداوند شمرده شده، و از این که خداوند بعد از چند آیه می‎فرماید: (فوقاهم الله شر ذلک الیوم...) سوره دهر (76)، آیه 11. یعنی: "خداوند بندگان نیک را از شر آن روز حفظ می‎کند..." نقش وفای به نذر در مغفرت و صیانت از عذاب و شر روز قیامت فهمیده می‎شود.

13 - عدالت در معاملات:

(و توفیة المکاییل و الموازین تغییرا للبخس )
(و ایفای کیل و وزن را عوض از کم فروشی و نقصان.)

"مکاییل" جمع "مکیال"، یعنی: پیمانه؛ و "موازین" جمع "میزان"، یعنی: ترازو؛ و "بخس" به معنای نقصان و کم فروشی است.

خدا کیل و وزن را قرار داده است که حق کسی ضایع نگردد. اگر کیل و وزن نبود حق مردم کم و زیاد می‎شد؛ و برای همین خدا وفای به موازین و مکاییل را واجب فرموده و کم فروشی را حرام کرده است.

وفای به کیل و وزن و نهی از کم فروشی در چندین جای قرآن سوره انعام (6)، آیه 152؛ سوره هود (11)، آیه 84 و 85؛ سوره اسراء (17)، آیه 35. مورد توجه قرار گرفته؛ از جمله در این آیه می‎فرماید:

ناوبری کتاب