صفحه ۱۱۸

11 - قصاص:

(والقصاص [حصنا] حقنا للدماء)
(و قصاص را برای این که خونها محفوظ بماند.)

فلسفه این که خدا قصاص را قرار داده این است که جانها محفوظ بماند و خون انسانها ریخته نشود. قرآن کریم در این باره می‎فرماید: (و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون ) سوره بقره (2)، آیه 179. یعنی: "و قصاص برای حفظ حیات و زندگی شماست ای خردمندان، شاید شما پرهیزکار شوید."

وقتی افراد مشاهده کنند که قاتل قصاص می‎شود، سبب می‎گردد که دیگران مرتکب قتل نشوند؛ چون می‎دانند که جزای قاتل کشته شدن است؛ پس قصاص در جامعه موجب می‎شود که خونها محفوظ بماند و کسی مرتکب قتل و خونریزی و جنایت نشود.

12 - وفای به نذر:

(و الوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة )
(و وفای به نذر را برای رسیدن به آمرزش الهی.)

ظاهر عبارت این است که وفای به نذر در آمرزش گناهان تأثیر دارد. اهمیت وفای به نذر از آیه شریفه: (یوفون بالنذر و یخافون یوما کان

ناوبری کتاب