صفحه ۱۱۱

بین دلها خواهد بود. نتیجه ظلم گسسته شدن نظام جامعه و رو در رویی طبقات مختلف و حکومت ها و ملت ها می‎باشد؛ ولی نتیجه عدالت اعتماد افراد و حکومت ها و ملت ها به یکدیگر و ارتباط عمومی و همبستگی اجتماعی و تفاهم خواهد بود.

7 - امامت اهل بیت (ع) :

(و طاعتنا نظاما للملة )
(و اطاعت از ما اهل بیت را برای این که موجب نظم شریعت می‎شود.)

اطاعت از اهل بیت (ع) سبب نظم شریعت می‎شود، برای این که همه دور محور دین جمع می‎شوند و آن محور توسط امام اعلم و اتقایی که جامع همه کمالات است تبیین می‎شود. اهل بیت (ع) نسبت به دین از دیگران آگاهترند و به حقایق قرآن آشناتر، چون علم آنان به مبدأ وحی متصل است و طبعا هماهنگی امور دینی در اطاعت از آنان خواهد بود.

(و امامتنا أمانا من الفرقة [للفرقة ])
(و امامت ما را برای این که از تفرقه جلوگیری شود.)

در اینجا حضرت امامت را ذکر کرده اند که در حقیقت از آن ماست و خدا آن را قرار داده است، برای این که مردم تفرقه پیدا نکنند و هر کدام یک طرفی نروند. همه دور یک محور جمع شوند، محوری که عقل نیز آن را پذیرفته است. وقتی که شخصی از هر جهت، از جهت علم، تقوا، تدبیر، عدالت، ارتباط با خدا و... بر دیگران رجحان داشته باشد، طبعا همه باید به سراغ او بروند، بنابراین تفرقه و تشتت به وجود نمی آید. حالا اگر نگذاشتند و به هم زدند، آن یک مسأله دیگری است.

ناوبری کتاب